ความคืบหน้าการก่อสร้าง "เรือนโคราช"

ความคืบหน้าการก่อสร้าง "เรือนโคราช"

ศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมาและวิทยาลัยครูนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดสร้าง "เรือนโคราช" ณ บริเวณสวน (บ้านอธิการเดิม) ตรงข้ามลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตของคนโคราชแบบมีชีวิต นักศึกษาและชาวโคราชจะสามารถศึกษา เรียนรู้เรือนโคราชได้อย่างใกล้ชิด รวมถึงยังร่วมภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพชนคนโคราช ณ ใจกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
.
.
ทั้งนี้งบประมาณในการดำเนินการทั้งหมดได้รับการบริจาคจากศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมาและวิทยาลัยครูนครราชสีมา มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 4 ล้านบาท โดยเริ่มดำเนินการปรุงเรือน เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 เป็นต้นมา
.
.
โดยประมาณการเวลาในการก่อสร้างในเบื้องต้นนั้น คาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นเดือนกันยายน 2559

 

สามารถรับชมเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1015567555158799.1073742200.516600855055474&type=1&l=889e836bb6

ประประชุมดำเนินการก่อสร้างลานวัฒนธรรม และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ ในระยะที่ 2

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการก่อสร้างลานวัฒนธรรม และจุดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนฯ ในระยะที่ 2 ด้วยงบประมาณ 500,000 บาท โดยจะดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 เพื่อเป็นการปรับปรุงความสวยงามของอาคารและเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในทางอ้อม
.
ซึ่งคณะกรรมการผู้ควบคุมงานได้มีการประชุมเพื่อปรึกษา หารือในรายละเอียดต่างๆ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พิธียกเสาเอก เรือนโคราช

 

พิธียกเสาเอก เรือนโคราช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2559 เวลา 09.01 น. โดย ศิษย์เก่าโรงเรียนฝึกหัดครูนครราชสีมาและวิทยาลัยครูนครราชสีมา ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1009541669094721.1073742198.516600855055474&type=1&l=8b147f7ac1

งานประกาศขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดนครราชสีมา แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นอีกภารกิจหนึ่งของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ร่วมกับ จังหวัดนครราชสีมา และองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จัดงานประกาศขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดนครราชสีมา ให้แก่ แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด ณ ตำบลพลสงคราม อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากนายสุรศิษฐ์ อินทรกรอุดม นายอำเภอโนนสูง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
.
.
กิจรรมนี้สืบเนื่องมาจากหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา ได้เล็งเห็นถึงองค์ประกอบด้านประวัติศาสตร์ และสิ่งแวดล้อมของแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดที่แสดงถึงหลักฐานการอยู่อาศัยของมนุษย์มากว่า ๔,๐๐๐ ปี จึงได้ดำเนินการศึกษาและจัดทำร่างข้อมูลประกอบการขึ้นทะเบียนมรดกจังหวัดนครราชสีมา เพื่อนำเสนอต่อคณะอนุกรรมสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมจังหวัดนครราชสีมา ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีนายบุญยืน คำหงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุม ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมมูลนิธิท้าวสุรนารี ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา โดยมติที่ประชุมเห็นชอบในการประกาศให้แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด เป็นมรดกแห่งชาติ (ระดับจังหวัด) นำมาสู่การประกาศอย่างเป็นทางโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้อาศัยอำนาจพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคำสั่งคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ ๒๕/๒๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐ เพื่อประกาศให้แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด เป็นมรดกจังหวัดนครราชสีมา โดยนายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงนาม ณ วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ นับได้ว่า แหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัด เป็นมรดกทางวัฒนธรรมแห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมาที่ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการ
.
.
คณะทำงานขอขอบพระคุณ ผศ.ทวี วัชระเกียรติศักดิ์ และอาจารย์วิลาวัลย์ วัชระเกียรติศักดิ์ ที่ผลักดันและขับเคลื่อนร่วมกับชุมชนในท้องถิ่นจนเกิดเป็น "ศูนย์การเรียนรู้ท้องถิ่นฯ บ้านโนนวัด" นำมาสู่การต่อยอดในการขึ้นทะเบียน "มรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดนครราชสีมา" และเกิดความเข้มแข็งของท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม

ภาพ : พรมงคล นาคดี

สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1012730888775799.1073742199.516600855055474&type=1&l=742e16925a

พิธีสวดถอน ก่อนการสร้างเรือนโคราช 

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 เวลา 14.39 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จัดพิธีสวดถอน ก่อนการสร้างเรือนโคราช ณ บริเวณสวนตรงข้ามลานธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยกราบนิมนต์อาราธนาพระครูอินทสรานุยุต เจ้าอาวาสวัดสูงจอหอ จ.นครราชสีมา ทำพิธีสวดถอน เพื่อเป็นการถอนสิ่งอัปมงคลให้ยับย้ายหายไปจากเคหะสถานหรือสถานที่จะทำการปลูกเรือน

โดยการปรุงเรือนโคราชในลำดับต่อไปนั้น จะมีพิธีลงเสาเอกในวันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2559 ณ บริเวณสวนตรงข้ามลานธรรม เวลา 09.01 น.
สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1006196449429243.1073742197.516600855055474&type=1&l=f67829c07a

www.koratculture.com, Powered by Joomla!