โครงการอบรมบุคลากรทางการศึกษา2558

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

ขอเชิญคณาจารย์บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการ  

 

โคราชศึกษา

 

การอบรมเชิงปฏิบัตการหลักสูตรการบริหารจัดการเวลาเรียน

"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

 


 วันที่ ๑๔-๑๕ มกราคม ๒๕๕๙

ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

 

 

 

 

www.koratculture.com, Powered by Joomla!