สำนักฯได้ 5 คะแนนเต็มการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย2558

 

 

สำนักฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย โดยได้รับมอบหมายให้ดูแลองค์ประกอบที่ 4 กลไกการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 4 - 5 พ.ย. 2558 ผลการประเมินสำหรับองค์ประกอบที่ 4 นี้ ได้ 5 คะแนนเต็มและมีข้อค้นพบในด้าน Best Practice ในเรื่องผ้าโคราช และเพลงโคราช

www.koratculture.com, Powered by Joomla!