ต้อนรับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ๒๕๕๘

หมวด: ข่าวกิจกรรม
เผยแพร่เมื่อ วันอังคาร, 13 ตุลาคม 2558 08:49
ฮิต: 1025

 

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รายงานผลการดำเนินงานภารกิจต่างๆ ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดปีงบประมาณ 2558 เสนอต่อ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย รศ.สะอาดศรี คงนิล โดยได้มีการนำเสนอใน ๓ ด้านที่สำคัญ ได้แก่ ๑.ผลการดำเนินงานตามนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์ ๒.ผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะจากคณะการติดตาม ๓.ปัญหา อุปสรรค์ ข้อจำกัดในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยได้รับฟังและเสนอข้อคิดเห็นเพื่อใช้ในการพัฒนาการดำเนินงานในปีต่อไป