สำนักศิลปะและวัฒนธรรม คว้ารางวัล MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ราชภัฏโคราช เจ๋งหน่วยงานมีผลงานดีเด่น ระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น ระดับประเทศ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม รางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงนามโดย นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

www.koratculture.com, Powered by Joomla!