ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้บริการแล้วในชื่อ ระบบ “KACL” ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม (KORAT ARTS & CULTURE LIBRARY)

      สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เปิดให้บริการห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม แหล่งเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมแห่งใหม่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในการเป็นสถานที่รวบรวม จัดเก็บ และให้บริการหนังสือที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมของคนโคราช และจังหวัดนครราชสีมา เป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารความรู้ในการศึกษาค้นคว้าวิจัย ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริม สืบสาน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติให้อนุชนรุ่นหลังได้รู้จักและรักษาสืบต่อไป

 ทุกท่านสามารถเข้าใช้บริการ ห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๒ เปิดให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ ๑๖.๐๐ น. หยุดพักเที่ยงเวลา ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. (หยุดให้บริการในวันเสาร์และวันอาทิตย์)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ เจ้าหน้าที่ให้บริการห้องสมุดสำนักศิลปะและวัฒนธรรม หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕-๒๐๕๖๔๒๕

www.koratculture.com, Powered by Joomla!