ประชุมเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์ฯกลุ่ม ๘ นครชัยบุรินทร์ 2560 นครราชสีมา สุรินทร์

วันที่ 28 สิงหาคม 2560ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ต้อนรับ ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เข้าร่วมประขุมเครือข่ายหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น กลุ่มที่ 8 (นครชัยบุรินทร์) ณ ห้องประชุมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อเตรียมจัดทำแผนงานเสนอของบประมาณประจำปี 2561 และรับทราบแนวทางการดำเนินงานตามแผนพัฒนาอนุรักษ์ฯ จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา และชมเรือนไทยโคราช ซึ่งเป็นหนึ่งในพันธกิจของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.นครราชสีมา เป็นต้นแบบและแนวคิดในการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ต่อไป

www.koratculture.com, Powered by Joomla!