เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณี ทอดกฐินสามัคคี รักษามรดกวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๖๐

            ในวันอาทิตย์ที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ เริ่มพิธีทอดกฐินในเวลา ๑๒.๓๐ น.               ณ วัดป่าศรัทธารวม ต.หัวทะเล อ.เมือง จ.นครราชสีมา

            โดยสามารถร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญได้ที่ต้นกฐิน ของทางมหาวิทยาลัยฯ ที่จัดไว้บริเวณศูนย์อาหาร สำนักงานคณบดี และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง วันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

            สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาคาร ๑๐ ชั้น ๓ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๔-๐๐๙๐๐๙ ต่อ ๑๖๐๗ และ ๑๐๑๐

www.koratculture.com, Powered by Joomla!