Main Menu

Login Form

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน
เข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ในวันพุธที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๑)
ณ ลานธรรมเฉลิมพระเกียรติ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. เป็นต้นไป
และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ในทุกๆ วันพุธ
ตลอดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค