ขอแสดงความยินดี นางชูศรี คะเรียงรัมย์ ได้รับรางวัล “นาคราช” สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ประจำปี 2560

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม
ขอแสดงความยินดี กับ
นางชูศรี คะเรียงรัมย์
ในวาระอันน่ายินดียิ่งที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้พิจารณามอบรางวัล “นาคราช” สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน ประจำปี 2560
.
ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันที่ 3 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมตักสิลามหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

www.koratculture.com, Powered by Joomla!