Main Menu

Login Form

โครงการงานก่อสร้าง ๒๕๖๐

ห้องสารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม หรือห้องสมุดของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ย้ายที่ทำการชั่วคราวจากเดิมให้บริการบริเวณ ชั้น 2 ของอาคาร 10 ใกล้กับพิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา ปัจจุบันได้ย้ายขึ้นไปให้บริการชั่วคราวที่บริเวณชั้น 3 ของอาคาร 10
.
โดยห้องเดิมนั้นได้มีโครงการปรับปรุงให้เป็นศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม และศูนย์สารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม ด้วยงบประมาณ จำนวน 1,029,000 (หนึ่งสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ก่อสร้างโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดแข็งขัน มีกำหนดในการเข้าพื้นที่เพื่อเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 24 เมษายน 2560 ซึ่งอาจจะกระทบต่อการให้บริการและการจอดรถบริเวณด้านหน้าของอาคาร 10 อีกด้วย จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

www.koratculture.com, Powered by Joomla!

//สคลิปดึงโค้ดเฟสบุ๊ค