คณะกรรมการผู้บริหาร

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 ประจำปี 2561-2563

 

ผศ.ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
(วาระที่ 2)

  

 

 

 

 

 

อ.สุชาติ พิมพ์พันธ์

 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผศ.ดร.ณัฏฐินี   ทองดี

 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทางศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

  

 

 

 

ผศ.พิทักษ์ชัย จัตุชัย

 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายวิจัยและวิชาการศิลปวัฒนธรรม

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ดร.รชานนท์    ง่วนใจรัก

 

 

รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ฝ่ายบริหารและวางแผน