ตักบาตรวันพุธออนไลน์ กายห่างไกล ใจใกล้ธรรม”
ตักบาตรวันพุธ ปีที่ ๒๐

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ตลอดจนพุทธศาสนิกชน ทุกท่าน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมตักบาตรวันพุธ ปีที่ ๒๐ (ครั้งที่ ๑)
ในรูปแบบออนไลน์ แชร์ถ่ายทอดสด ผ่าน Facebook Live : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ราชภัฏโคราช
วันพุธที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น. เป็นต้นไป
☎️ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณศุภรัตน์ ภู่เจริญ (เอ็ม)
หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 08 5205 6425