สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการสืบสานประเพณีและกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
กิจกรรม “ทำบุญ วัด ๔ มุมเมืองโคราช” เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

โดยกิจกรรมในวันนี้ ประกอบด้วย การสวดมนต์ไหว้พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้าน คู่เมืองภายในอุโบสถ วัดอิสาน วัดบูรพ์ วัดสระแก้ว และวัดพายัพ วัดสำคัญ ๔ มุมเมืองโคราช ถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน ถวายสังฆทาน โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อ ธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่โบราณกาลให้คงอยู่สืบไป เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา