สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ขอแสดงความยินดีแก่... นายศุภรัตน์ ภู่เจริญ

หัวหน้างานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พระพุทธศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

เป็นผู้ประกอบคุณงามความดี เสียสละเพื่อส่วนรวม สมควรได้รับการยกย่อง

และเนื่องในโอกาสที่ได้รับโล่รางวัล "เพชรราชภัฏนครราชสีมา"

จาก ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในวันพุธที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓