"สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริด้านการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ"

เตรียมพร้อม !!!
สมัครเข้าร่วมโครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรม "อนุรักษ์สัตว์ป่า ราชภัฏนครราชสีมา รวมพลังจิตอาสาสร้างโป่งเทียม"

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๒ และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒